Compartimentul asistenta sociala

Serviciul protecţia copilului

Se acordă:

 • Conform Legii 61 / 22.09.1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
 • Conform Hotărârii Guvernului 1026 / 09.08.2006 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61 / 1993.

Beneficiari:

 • copiii prescolari, pana la implinirea varstei de 7 ani;
 • Copiii cu varstele cuprinse intre 14 si 16 ani, daca nu sunt scolarizati;
 • Copiii care urmeaza una din formele de invatamant prevazute de lege, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 • Copiii care au contactat o invaliditate incadrata in gradele I sau II, pana la implinirea varstei de 16 ani;
 • Copiii cu handicap, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 • Copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie, resident in conditiile legii in Romania daca locuiesc impreuna cu parintii.

Sumele pot fi primite de:

 • unul dintre parinti pe baza acordului acestora;
 • In caz de neintelegere a parintilor, pe baza Autoritatii Tutelare , parintelui desemnat prin hotarare judecatoreasca;
 • Tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare in conditiile legii;
 • Titularului, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea persoanei ce il reprezinta legal.

Acte necesare:

 • cerere tip (Cerere alocatie de stat);
 • Actul din care sa rezulte calitatea de tutore, curator, sau reprezentant legal in cazul plasamentului sau incredintarii;
 • Buletinul / cartea de identitate a reprezentatului legal (copie si original);
 • Dosar cu sina

CUANTUM

 • 300 lei / lunar, pentru copii în vârstă de până la 2 ani (3 ani, în cazul copilului cu grad de handicap).
 • 150 lei pentru toţi copiii peste această vârstă.

Plata este efectuata de catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Braila:
adresa :

Modalitate de plata:

 • prin mandat postal
 • Prin cont bancar (la urmatoarele banci: BCR, BRD (card Maestro si Cyrius Sprint), PRO CREDIT BANK, BANCA TRANSILVANIA si CEC – extrase original)

Pentru a deschide fişiere în format PDF aveţi nevoie de un program specializat.

Indemnizaţie de creştere copil până la 2 ani/3 ani pentru copii cu handicap/stimulent

Se acordă:

 • Conform O.U.G. 148 / 03.11.2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului
 • Conform Hotarârii Guvernului 1025 / 09.08.2006 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 148 / 03.11.2005.
 • Conform hotararii Guvernului 1682/10.12.2008
 • Conform ordinului nr. 68/04.02.2009 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 148/2005
 • Conform OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului.

Beneficiari: Unul dintre părinţii copilului nou-născut care, în ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

CONDIŢIA:

 • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, locuieste împreuna cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si îngrijirea acestuia / acestora.
 • parintele care, în ultimul an, anterior datei nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 • Cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele în care persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
  1. si-a însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
  2. a beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
  3. a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
  4. a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
  5. a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
  6. a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;
  7. a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;
  8. a beneficiat de pensie de invaliditate;
  9. a beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare;
  10. a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma. În sensul dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins între ziua în care începe si ziua în care se sfârseste fiecare an universitar, în conditiile legii;
  11. se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, în vederea angajarii sau, dupa caz, a trecerii în somaj, potrivit legii;
  12. a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;
  13. a lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
  14. se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
  15. a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  16. a beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 2 ani, respectiv pâna la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii.
 • În cazul suprapunerii a doua sau trei situaţii de natura a genera dreptul la indemnizaţia de creştere a copilului se acorda o singura indemnizaţie, prelungindu-se atât concediul pentru creştere cât şi durata de plată a indemnizaţiei.

Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

 1. începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data;
 2. începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 3. începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c);

Acte necesare:

 • Certificatul de nastere al copilului (copie si original);
 • Buletin / carte de identitate mama (copie si original);
 • Adeverinţă tip eliberată de angajator din care să rezulte (Adeverinta indemnizatie):
  1. perioada în care solicitantul dreptului a beneficiat de indemnizaţie de maternitate.
  2. data la care se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie.
  3. data de la care solicitantul dreptului se află în concediu pentru creşterea copilului.
  4. realizarea în ultimele 12 luni, înaintea datei naşterii copilului, a veniturilor profesionale supuse impozitului pe venit.
 • Cerere si declaratie tip (Cerere indemnizatie)
 • Cerere tip catre angajator
 • Dupa caz: adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca mama este asigurata madical si perioada de concediu medical de maternitate)
 • Dosar cu sina

Plata este efectuata de catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Braila:
adresa:

 • Sumele se trimit acasa prin mandat postal.
 • pentru virarea indemnizaţiei în cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (BCR,BRD, BANCA TRANSILVANIA, PRO CREDIT BANK, si CEC).

Protecţia persoanelor adulte

Alocația pentru susținerea familiei

În aplicarea prevederilor Legii 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi pentru asigurarea în bune condiţii a demarării procesului de solicitare, aprobare şi plată a alocaţiei pentru susţinerea familiei, miercuri, 19 ianuarie 2011, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  publicată în Monitorul Oficial nr. 56/21.01.2011, partea I

Pot beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei:

 1. familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România
 2. familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 3. a)sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
 4. b)sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
 5. c)sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în funcţie de venituri şi de numărul copiilor din familie.

Limita maximă de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei este 530 lei/persoană.

Testarea veniturilor familiei se realizează în acelaşi mod cu testarea veniturilor şi a bunurilor familiei care solicită ajutor social.

–  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001)

Tranşele de venituri în funcţie de care acordă alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) şi cuantumurile acestora sunt cele de mai jos:

Tranşe de venituri

Număr copii          din familie

Familia cu 2 părinţi

Familia cu 1 părinte

0 – 200 lei

1 copil

82

107

2 copii

164

214

3 copii

246

321

4 şi mai mulţi copii

328

428

201 – 530 lei

1 copil

75

102

2 copii

150

204

3 copii

225

306

4 şi mai mulţi copii

300

408

Actele necesare pentru stabilirea dreptului se înregistrează la primăria în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa şi sunt CEREREA şi DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI ŞI VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA realizate în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, precum şi cele privind SITUAŢIA ŞCOLARĂ a copiilor de vârstă şcolară din familie.

 • CEREREAse completează potrivit “Formularului de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere” ( aici creezi link) aprobat prin Normele metodologice pentru vizualizarea/ descărcarea formularului)
 • Actele doveditoare sunt:

► privind componenţa familiei ► privind veniturile familiei ► adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii.

♦        Pentru familiile ai căror copii sunt de vârstă şcolară, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se poate diminua pe o perioadă de 3 luni în raport cu numărul de absenţe înregistrate de fiecare copil în parte:

►     cu 20% pentru fiecare copil cu un număr de 10 absenţe

►    cu 50% pentru fiecare copil cu un număr de 20 absenţe

►      La mai mult de 20 absenţe acordarea alocaţiei se suspendă.

În vederea stabilirii dreptului, primarii dispun efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situaţiei socio-economice a familiei. Dacă ancheta socială nu confirmă cele declarate de solicitant cu privire la componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute, atunci dreptul la alocaţie poate să nu fie acordat.

Protecţia persoanelor cu handicap

Scop: protectia persoanelor aflate in dificultate si vizeaza imbunatatirea includerii sociale a persoanelor vulnerabile.

Acte necesare efectuarii referatului pentru comisia de expertiza:

 • Cerere tip;
 • Talon pensie
 • Certificat medical de la medicul specialist
 • Buletin insotitor(copie+original)
 • Dosar cu sina

Acte necesare pentru dosarul asistentului personal ale persoanei cu gradul grav de handicap:

 • Cerere tip
 • Buletin insotitor(copie+original)
 • Certificatul medical de la comisia de expertiza
 • Dosar cu sina

Plata este efectuata de catre Institutia Primarului Galbenu.
Str. Primariei nr 29 0239/696270

Acte necesare pentru dosarul persoanei cu gradul II de handicap

 • Cerere tip;
 • Talon pensie
 • Certificat medical de la comisia de expertiza;
 • Buletin (copie+original)
 • Dosar cu sina

Ajutoare de încălzire

Se acorda conform Legii416/2001 privind venitul minim garantat si L 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.

Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii.

Acte necesare:

Venitul minim garantat

Se acorda

 • conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Beneficiari:

 • Familiile si persoanele singure, cetateni români, care nu au venituri sau, dupa caz ,au venituri nete sub nivelul venitului minim garantat de lege.
 • Familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau ,după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.

Documente justificative

 1. ACTUL DE IDENTITATE al titularului şi a celorlalţi membrii de familie trecuţi de 14 ani (copie şi original); în cazul în care titularul sau un membru al familiei nu are domiciliul stabil în comuna, aduce negaţie din localitatea unde domiciliază;
 2. CERTIFICATE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani (copie şi original);
 3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (copie si original); în caz de divorţ – sentinţa definitivă de divorţ şi, după caz, sentinţa de încredinţare a minorilor (copie si original); în caz de concubinaj – declaraţie că locuiesc şi, după caz, au copii împreună;
 4. ADEVERINŢĂ DE ELEV SAU STUDENT, eliberată recent, cu menţiunea că primeşte sau nu bursă, tipul, cuantumul acesteia si perioada pentru care se acorda bursa;
 5. HOTARÂRE definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului/minorilor(dacă este cazul);
 6. HOTARÂRE judecatorească, actualizată, privind obligaţia legală de întreţinere;
 7. ADEVERINŢE de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă sau, după caz, CERTIFICAT pentru atestarea pierderii capacităţii de muncă pentru persoanele inapte de muncă.
 8. TALON DE PLATĂ a ajutorului de somaj reprezentând drepturile cuvenite pentru ultima lună completă, alocaţie de sprijin;
 9. ADEVERINŢĂ din care să rezulte salariul brut şi net din ultima lună, realizat de persoanele încadrate în muncă;
 10. TALON DE PLATĂ sau ADEVERINŢĂ de pensie din ultima lună plătită;
 11. TALOANE alocaţia de stat pentru copii şi pentru alocaţia suplimentară din ultima lună plătită; – Cupoane de alocaţie pentru minori ; în cazul în care primesc alocaţie dublă (copii cu deficienţe) prezintă ambele copoane;
 12. ADEVERINŢE eliberate de organele financiare teritoriale şi de la compartimentul taxe si impozite al Primăriei din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate, eliberată cu cel mult două săptămâni înainte;
 13. ALTE ACTE DOVEDITOARE privind veniturile realizate.

NOTĂ*): Trebuie să aducă aceste acte toate persoanele care locuiesc la adresa respectivă, chiar dacă nu există între ele nici un grad de rudenie.

Începând cu data de 30.12.2013 se aprobă indexarea nivelului minim garantat după cum urmează:

Nivel minim garantat din 01.01.2014

142 lei

Pentru persoana singură

255 lei

Pentru familiile formate din 2 persoane

357 lei

Pentru familiile formate din 3 persoane

442 lei

Pentru familiile formate din 4 persoane

527 lei

Pentru familiile formate din 5 persoane

Câte 36.5 lei

Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi

Stabilirea cuantumului ajutorului social

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta între nivelul venitului minim garantat si nivelul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Stabilirea şi plata ajutorului social

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor pe familie care se înregisrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.

Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de le data la care a intervenit modificarea .

Persoanele apte de muncă au obligaţia să dovedească cu acte , lunar, ca sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională.

Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrari de interes local, exceptie fac persoanele care pot dovedi prin acte medicale incapacitatea de muncă, persoana care are în îngrijire unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, persoana care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare sau persoana care urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Respingere, suspendare, încetare

 • respingere-venit lunar net mai mare decât nivelul minim garantat
 • suspendare-neândeplinirea obligaţiilor mai sus menţionate
 • încetare-beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege sau nu prezintă în cele 30 de zile de la suspendare documentaţia necesară reluarii platii.